Vyhláška 123/2014


123
VYHLÁŠKA
ze dne 25. června 2014
o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky
Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Českým báňským úřadem stanoví podle § 36d odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 184/2011 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje
a) bezpečnostní a technické požadavky na zacházení s pyrotechnickými výrobky, pokud jde o jejich bezpečné skladování a používání, a to ve vazbě na jejich rozdělení do tříd a kategorií a
b) vymezení ohňostroje, jakož i informace, které se uvádějí v ohlášení o provádění ohňostroje.
(2) Tato vyhláška se vztahuje na zacházení, skladování a používání pyrotechnických výrobků kategorie 4, T2 a P2 s výjimkou výrobků uvedených v příloze č. 1 nařízení vlády č. 32/2014 Sb., o zacházení s pyrotechnickými výrobky, a pyrotechnických výrobků zařazených do třídy IV a podtřídy T2, s výjimkou výrobků uvedených v příloze č. 2 nařízení vlády č. 32/2014 Sb., o zacházení s pyrotechnickými výrobky, a pyrotechnických výrobků považovaných za výbušné předměty (dále jen „pyrotechnické výrobky považované za výbušné předměty").
(3) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
§ 2
Skladování pyrotechnických výrobků považovaných za výbušné předměty
Pyrotechnické výrobky považované za výbušné předměty se skladují ve skladech výbušnin1), a to v souladu s návodem k použití.
§ 3
Používání pyrotechnických výrobků považovaných za výbušné předměty
(1) Používáním pyrotechnických výrobků považovaných za výbušné předměty se rozumí jejich odpalování, zneškodňování a ničení.
(2) Pyrotechnické výrobky považované za výbušné předměty se používají v souladu s návodem k použití ve stavu dodaném jejich výrobcem nebo dovozcem takovým způsobem, aby nedošlo k
ohrožení života, zdraví osob, zvířat a majetku a v souladu s požadavky stanovenými podle jiných právních předpisů2).
(3) Poškozené anebo zjevně nefunkční pyrotechnické výrobky považované za výbušné předměty se bezodkladně zničí nebo zneškodní v souladu s návodem k použití.
(4) Pyrotechnické výrobky považované za výbušné předměty se nesmí používat v uzavřených prostorách, pokud k tomu nejsou tyto výrobky určeny, a dále v okruhu 250 metrů od církevních staveb, zdravotnických zařízení, v nichž je poskytována lůžková péče, dětských zařízení, zařízeních sociálních služeb spojených s ubytováním, škol a školských zařízení, dětských odborných léčeben a ozdravoven a při sportovních akcích kromě případů, kdy je jejich použití povoleno obvodním báňským úřadem3).
§ 4
Ohňostroj
(1) Ohňostrojem se rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických výrobků
a) kategorie 1, 2, 3 nebo T1, nebo třídy I, II, III, nebo podtřídy T0 nebo T1, nebo
b) kategorie 4 nebo T2, nebo třídy IV nebo podtřídy T2, které nejsou považované za výbušné předměty, případně v kombinaci s pyrotechnickými výrobky podle písmene a),
k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře nebo kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících se exotermických chemických reakcí, pokud celková čistá hmotnost výbušných látek obsažených ve všech takto odpalovaných pyrotechnických výrobcích jedním provozovatelem přesahuje 10 kg za 24 hodin na území jedné obce.
(2) Ohlášení4) ohňostroje místně příslušnému obecnímu úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje obsahuje
a) údaje o osobě provádějící ohňostroj požadované správním řádem5) pro podání a kontaktní telefon,
b) místo provádění ohňostroje,
c) datum a čas začátku přípravy ohňostroje, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho trvání,
d) množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků,
e) způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map či schémat zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení, a
f) způsob uložení a zabezpečení pyrotechnických výrobků proti jejich odcizení během přípravy a provádění ohňostroje.
§ 5
Přechodné ustanovení
Předpoklady stanovené pro provádění ohňostrojné práce splňuje držitel oprávnění odpalovače ohňostrojů, vydaného podle zákona o hornické činnosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a pro tyto účely se považuje současně za osobu s odbornou způsobilostí pro zábavní pyrotechniku kategorie 4 a divadelní pyrotechniku kategorie T2 podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů6) dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Držitel osvědčení odborné způsobilosti pro zábavní pyrotechniku kategorie 4 nebo divadelní pyrotechniku kategorie T2 podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů6) se rovněž považuje za osobu odborně způsobilou k výkonu funkce odpalovače ohňostrojů podle zákona o hornické činnosti.
§ 6
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, se zrušuje.
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
1) § 29 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.
2) Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 27 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 36d odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 14a zákona č. 156/2000 Sb., o střelných zbraních.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení