Zákon 148/2010

148
ZÁKON
ze dne 21. dubna 2010,
kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních),
ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů
Čl. I
Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných
zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně
zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/
/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona
č. 119/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 227/
/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 36/2008
Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 úvodní části ustanovení se za slova „Tento
zákon" vkládají slova „zapracovává příslušné předpisy
Evropských společenství a v návaznosti na přímo použitelný
předpis Evropských společenství1)".
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/23/ES ze
dne 23. května 2007 o uvádění pyrotechnických výrobků na
trh.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008
ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na
akreditaci a dozor nad trhem týkaj.c. se uvádění výrobků na
trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Text s významem
pro EHP).".
2. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „ , stanovené
střelivo a pyrotechnické výrobky" nahrazují slovy
„a stanovené střelivo".
3. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „ , výbušný předmět"
zrušují.
4. V § 2 odst. 1 písmena c) až e) znějí:
„c) výrobcem ten, kdo navrhuje nebo vyrábí kontrolované
výrobky nebo pyrotechnické výrobky
anebo jejich hlavní části, nebo kdo dal takový výrobek
navrhnout či vyrobit, s cílem uvést jej na trh
pod označením svou obchodní firmou, názvem,
jménem a příjmením, ochrannou známkou nebo
jiným rozlišovacím znakem; za výrobce kontrolovaných
výrobků se považuje i ten, kdo tyto výrobky
upravuje,
d) dovozcem kontrolovaných výrobků ten, kdo
uvádí na trh v České republice kontrolované výrobky
pocházející ze zahraničí, včetně členských
států Evropské unie, anebo zastupuje výrobce,
který se nenachází na území České republiky,
e) distributorem ten, kdo v rámci své podnikatelské
činnosti kontrolované výrobky a pyrotechnické
výrobky prodává, jejich prodej zprostředkovává,
nebo je jiným způsobem dodává na trh nebo poskytuje
uživatelům,".
5. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) uvedením na trh
1. u kontrolovaných výrobků každé úplatné nebo
bezúplatné předání nebo nabídnutí k předání
výrobku za účelem distribuce nebo používání,
anebo převedení vlastnického práva ke kontrolovaným
výrobkům výrobcem, dovozcem, distributorem
nebo opravcem v České republice,
2. u pyrotechnických výrobků první dodání nebo
jiné zpřístupnění jednotlivého výrobku k dispozici
na trh Evropské unie za úplatu nebo
zdarma, za účelem jeho distribuce nebo použití,".
6. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) dovozcem pyrotechnických výrobků osoba usazená
na území Evropské unie, která v rámci své
podnikatelské činnosti poprvé dodává pyrotech-
Strana 1914 Sbírka zákonů č. 148 / 2010 Částka 52
nické výrobky ze států, které nejsou členy Evropské
unie (dále jen „třetí země") na trh Evropské
unie.".
7. V § 2 odstavce 4 a 5 znějí:
„(4) Za pyrotechnické výrobky se považují výrobky
obsahující výbušné látky nebo směs výbušných
látek, kterými nejsou trhaviny nebo vojenské výbušniny
s výjimkou černého prachu nebo zábleskové slože,
určených k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře
nebo kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících
se exotermických chemických reakcí. Pyrotechnické
výrobky se člení na
a) zábavní pyrotechniku kategorie 1, 2, 3 a 4,
b) divadelní pyrotechniku kategorie T1, T2, nebo
c) ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P1, P2.
(5) Osobou s odbornou způsobilostí podle tohoto
zákona je fyzická osoba starší 18 let, která je držitelem
osvědčeníoodborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými
výrobky podle tohoto zákona pro kategorii 4,
T2 a P2.".
8. V § 3 písm. c) se za slova „kontrolované výrobky"
vkládají slova „nebo pyrotechnické výrobky".
9. V § 3 písm. d) se za slova „kontrolované výrobky"
vkládají slova „nebo pyrotechnické výrobky".
10. Na konci § 3 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje
se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou
č. 5e zní:
„g) pyrotechnické výrobky určené pro
1. námořní zařízení podléhající zvláštnímu právnímu
předpisu5e),
2. zařízení určená pro použití v leteckém a kosmickém
průmyslu,
3. bouchací kapsle určené pouze do hraček spadajících
do oblasti působnosti zvláštních právních
předpisů týkaj.c.ch se bezpečnosti hraček.
5e) Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích
na námořní zařízení.".
11. V nadpisu § 4 se za slovo „Technické" vkládají
slova „a bezpečnostní".
12. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Technické a bezpečnostní požadavky na kontrolované
výrobky (dále jen „stanovené technické požadavky")
se považují za splněné, jestliže tyto výrobky
při uvedení na trh a po dobu jejich distribuce a používání
splňují požadavky stanovené zvláštními právními
předpisy, nebo pokud takové zvláštní právní předpisy
neexistují, splňují požadavky stanovené českými technickými
normami. Tyto výrobky musí být schopny
plnit funkci, pro kterou jsou určeny, a nesmí při dodržení
podmínek určených výrobcem nebo dovozcem
ohrozit zdraví, život nebo majetek svých uživatelů
anebo přírodní prostředí (dále jen „bezpečnost").".
13. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:
㤠4a
(1) Výrobce může uvést pyrotechnický výrobek
na trh, pokud splňuje základní bezpečnostní požadavky
uvedené v prováděcím právním předpisu.
(2) Jestliže pyrotechnický výrobek splňuje příslušné
ustanovení
a) harmonizované evropské normy, na niž je zveřejněn
odkaz v Úředním věstníku Evropské unie,
b) harmonizované české technické normy, která přejímá
normu podle písmene a), nebo
c) zahraniční technické normy v členském státě
Evropské unie, která přejímá normu podle písmene
a),
které se vztahuje k příslušnému základnímu bezpečnostnímu
požadavku, má se za to, že tento základní
bezpečnostní požadavek je splněn. To neplatí, byl-li
odkaz z Úředního věstníku Evropské unie stažen.".
14. V části první se v nadpisu hlavy II za slovo
„V¯ROBKŮ" doplňují slova „A PYROTECHNICK¯CH
V¯ROBKŮ".
15. § 12 zní:
㤠12
(1) Ověřování pyrotechnických výrobků se provádí
formou posuzování shody.
(2) Posuzováním shody se rozumí postup, při kterém
je hodnocena shoda pyrotechnického výrobku se
stanovenými základními bezpečnostními požadavky na
pyrotechnické výrobky. Prokáže-li se postupem podle
odstavce 3, že pyrotechnické výrobky splňují stanovené
základní bezpečnostní požadavky, vydá úřad
předkladateli certifikát.
(3) K posouzení shody pyrotechnických výrobků
se použije jeden z těchto postupů:
a) ES přezkoušení typu (modul B), přičemž výrobce
pyrotechnického výrobku dále zvolí shodu s typem
Částka 52 Sbírka zákonů č. 148 / 2010 Strana 1915
(modul C) nebo zabezpečování jakosti výroby
(modul D) nebo zabezpečování jakosti výrobků
(modul E),
b) ověřování každého jednotlivého výrobku (modul
G), nebo
c) plné zabezpečování jakosti výrobků (modul H),
pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 4.".
16. § 13 zní:
㤠13
(1) Na veletrzích, výstav.ch a při předváděcích
akcích lze předvádět a používat pyrotechnické výrobky,
které nesplňují požadavky stanovené tímto zákonem
a prováděcími právními předpisy na pyrotechnické
výrobky, pouze pokud jsou viditelně a čitelně
opatřeny označením, které nese název veletrhu, výstavy
nebo předváděcí akce a které informuje o tom, že výrobky
nesplňují požadavky stanovené tímto zákonem
a prováděcími právními předpisy na pyrotechnické výrobky
a že jsou neprodejné, dokud nebudou výrobcem
nebo dovozcem uvedeny do souladu s těmito předpisy.
(2) Pyrotechnické výrobky vyrobené k účelu výzkumu,
vývoje a zkoušení je možné pro tyto účely
používat, pokud jsou viditelně opatřeny informací
o tom, že nesplňují požadavky stanovené tímto zákonem
a prováděcími právními předpisy na pyrotechnické
výrobky a že jsou určeny pouze pro účely výzkumu,
vývoje a zkoušení.".
17. § 14 včetně nadpisu zní:
㤠14
Věkové omezení
(1) Pyrotechnické výrobky uvedené na trh se nesmí
dodávat ani jinak poskytovat osobám, které nedosáhly
věkové hranice
a) 15 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie
1,
b) 18 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie
2,
c) 21 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie
3,
d) 21 let, pokud jde o ostatní pyrotechnické výrobky
kategorie P1 nebo divadelní pyrotechniku kategorie
T1.
(2) Věkové hranice podle odstavce 1 se nevztahují
na osoby s odbornou způsobilostí, které mohou nabývat
pyrotechnické výrobky i před dosažením stanoveného
věku.".
18. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně
nadpisu a poznámek pod čarou č. 17c a 17d zní:
㤠14a
Odborná způsobilost
(1) Odborná způsobilost se vyžaduje pro kategorie
4, P2 a T2.
(2) Žadatel o získání osvědčení o odborné způsobilosti
podle tohoto zákona musí být osobou starší
18 let. Žadatel předloží žádost obvodnímu báňskému
úřadu příslušnému podle místa jeho bydliště. V žádosti
uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení,
datum a místo narození, adresu trvalého pobytu,
doklad o dosaženém vzdělání a o absolvování odborného
školení, adresu zaměstnavatele, pracovní zařazení
a druh vykonávané práce v případě, že žadatel je zaměstnancem.
Žadatel dále předloží fotografii o rozměru
35 x 45 mm, doklad o zaplacení správního poplatku
a doklad o své zdravotní způsobilosti. Podmínkou získání
osvědčení o odborné způsobilosti je bezúhonnost
žadatele.
(3) Za zdravotně způsobilého se nepovažuje ten,
kdo má sníženou schopnost k vidění, vnímání a pohybu
k bezpečnému nakládání s pyrotechnickými výrobky.
Zdravotní způsobilost žadatele o získání osvědčení odborné
způsobilosti nebo držitele osvědčení o odborné
způsobilosti k nakládání s pyrotechnickými výrobky se
dokládá lékařským posudkem17c), který není starší než
90 dnů ode dne vydání. Za zdravotně způsobilého se
nepovažuje ani žadatel, který podle rozhodnutí soudu
není plně způsobilý k právním úkonům, jakož i ten,
kdo se nepodrobil lékařské prohlídce a nedoložil lékařský
posudek podle věty druhé. Lékařem posuzujícím
zdravotní způsobilost žadatele o osvědčení nebo jeho
držitele, nejde-li o zaměstnance, se rozumí praktický
lékař, u něhož je posuzovaná osoba registrována,
nemá-li takového lékaře, kterýkoli jiný praktický lékař.
(4) Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl
pravomocně odsouzen pro trestný čin sp.chaný v souvislosti
s použitím nebo s používáním výbušnin nebo
pyrotechnických výrobků. Za účelem zjištění, zda
osoba splňuje podmínku bezúhonnosti, si obvodní
báňský úřad vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů
podle zvláštního právního předpisu17d). Žádost o vydání
výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence
Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě,
a to způsobem umožňujícím d.lkový přístup.
Strana 1916 Sbírka zákonů č. 148 / 2010 Částka 52
(5) Po absolvování odborného školení zakončeného
úspěšným složením zkoušky vydá obvodní báňský
úřad žadateli osvědčení o odborné způsobilosti
s dobou platnosti 5 let. Odbornými garanty školení
jsou Český báňský úřad a úřad, které ve spolupráci
schvalují odbornou náplň školení a zajišťují vlastní školení.
Členem zkušební komise musí být osoba pověřená
úřadem. Předsedou komise je osoba pověřená Českým
báňským úřadem.
(6) Obvodní báňský úřad odejme vydané osvědčení
o odborné způsobilosti, jestliže osoba s odbornou
způsobilostí již nesplňuje podmínky potřebné pro získání
osvědčení o odborné způsobilosti podle odstavců
2 až 4.
(7) V období 3 měsíců před uplynutím doby platnosti
osvědčení o odborné způsobilosti může držitel
tohoto osvědčení požádat o prodloužení doby jeho
platnosti. K žádosti přiloží nové osvědčení o zdravotní
způsobilosti. Na základě této žádosti je povinen podrobit
se přezkoušení formou písemného testu v rozsahu
stanoveném nařízením vlády. Přezkoušení a vyhodnocení
písemného testu provádí zkušební komise, která
předá písemné testy s jejich vyhodnocením podepsaným
zkušební komisí obvodnímu báňskému úřadu příslušnému
podle místa bydliště žadatele. Obvodní báňský
úřad v případě kladného výsledku dobu platnosti
osvědčení prodlouží na dalších 5 let; v případě záporného
výsledku rozhodne o tom, že platnost osvědčení
zaniká.
(8) Osoby s odbornou způsobilostí jsou povinné
ohlásit obvodnímu báňskému úřadu změny údajů
v osvědčení o odborné způsobilosti do jednoho měsíce
ode dne, kdy ke změně došlo. Obvodní báňský úřad
vede v rozsahu své příslušnosti podle odstavce 2 seznam
osob s odbornou způsobilostí, seznam vydaných
a odejmutých osvědčení. Centrální evidenci osob s odbornou
způsobilostí a vydaných a odejmutých osvědčení
vede Český báňský úřad.
17c) § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění
pozdějších předpisů.
17d) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších
předpisů.".
19. V § 15 odst. 1 se za slova „kontrolovaného
výrobku" vkládají slova „nebo pyrotechnického výrobku".
20. V § 16 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d)
a e).
21. V § 16 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
22. V § 16 odst. 4 písm. a) se slova „ ; v případě
vzniku pochybností" nahrazují slovem „ , a".
23. V § 16 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Ten, kdo je zapsán v průkazu stanovené
střelné zbraně, je povinen používat nebo může přenechat
k užívání pouze takovou stanovenou střelnou
zbraň nebo takové stanovené střelivo, které jsou označené
platnou zkušební značkou.".
24. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně
poznámek pod čarou č. 18d až 18f zní:
㤠16a
(1) Výrobce pyrotechnických výrobků před uvedením
na trh Evropské unie je povinen
a) zařadit pyrotechnické výrobky do kategorií podle
způsobu jejich použití anebo jejich účelu a úrovně
nebezpečnosti včetně úrovně hladiny hluku a podle
jednotlivých modulů požádat úřad o posouzení
tohoto zařazení,
b) zajistit posouzení shody pyrotechnických výrobků,
c) poskytnout úřadu jako oznámenému subjektu pro
pyrotechnické výrobky součinnost potřebnou pro
posuzování jejich shody ve svých prostorách a zařízeních,
d) vydat ES prohlášení o shodě, stanoví-li tak vláda
nařízením,
e) pro pyrotechnické výrobky určené pro použití ve
vozidlech poskytnout uživatelům s odbornou
způsobilostí na základě žádosti bezpečnostní list
vypracovaný podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství18d) v jazyce, který požadují;
bezpečnostní list lze poskytnout v tištěné
nebo elektronické podobě podle požadavků osoby,
které je určený,
f) označit každý pyrotechnický výrobek dobou použitelnosti
a po provedení posouzení shody označit
značkou CE a dalším označením, které stanoví
vláda nařízením.
(2) Výrobce pyrotechnických výrobků je dále povinen
uchovávat technickou dokumentaci a jiné písemnosti
stanovené v jednotlivých postupech posuzování
shody.
Částka 52 Sbírka zákonů č. 148 / 2010 Strana 1917
(3) Distributor pyrotechnických výrobků může
dodávat nebo jinak zpřístupňovat jen pyrotechnické
výrobky označené podle tohoto zákona a prováděcích
právních předpisů, u nichž nesmí být překročena doba
jejich použitelnosti.
(4) Při dovozu pyrotechnických výrobků ze třetích
zemí je dovozce pyrotechnických výrobků povinen
postupovat podle zvláštního právního předpisu18e).
O vydaných dovozních povoleních a uskutečněných
dovozech ministerstvo poskytne úřadu potřebné informace
v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem18f).
(5) Výrobce, dovozce nebo distributor pyrotechnických
výrobků může uvádět na trh nebo dodávat
zábavní pyrotechniku kategorie 4, divadelní pyrotechniku
kategorie T2 a ostatní pyrotechnické výrobky
kategorie P2 jen osobám s odbornou způsobilostí.
(6) V případě, že výrobce pyrotechnických výrobků
není usazen v členském státě Evropské unie, plní
dovozce pyrotechnických výrobků povinnosti výrobce
pyrotechnických výrobků podle tohoto zákona.
18d) Čl. 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/
/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek, o zřízení Evropské
agentury pro chemické látky, o změně směrnice č. 1999/45/
/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení
Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady č. 76/769/EHS
a směrnic Komise č. 91/155/EHS, č. 93/67/EHS, č. 93/
/105/ES a č. 2000/21/ES.
18e) Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž
držení se v České republice omezuje z bezpečnostních
důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
18f) § 12 zákona č. 228/2005 Sb.".
25. V § 17 odst. 3 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „nebo pyrotechnických výrobků".
26. V § 17 odst. 3 písmeno e) včetně poznámky
pod čarou č. 19b zní:
„e) rozhoduje o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie
zbraní A až D19b), obdrží-li stanovenou střelnou
zbraň nebo stanovené střelivo k ověření, nebo
na žádost,
19b) § 3 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb.".
27. V § 17 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:
„i) posuzuje zařazení pyrotechnických výrobků do
kategorií v rámci posuzování jejich shody podle
§ 12,
j) provádí nebo zajišťuje školení odborně způsobilých
osob a schvaluje učební texty a v případě pyrotechnických
výrobků spolupracuje s orgány
státní báňské správy.".
28. V § 17 odst. 4 písmena a) až c) včetně poznámky
pod čarou č. 19e znějí:
„a) plní informační povinnosti vyplývaj.c. z mezinárodní
smlouvy, kterou je Česká republika vázána4),
b) v souladu s předpisem Evropských společenství19e)
informuje Evropskou komisi (dále jen „Komise")
o
1. postupech udělování oprávnění odborně způsobilým
osobám,
2. činnosti v oblasti dozoru nad trhem a
3. nehodách způsobených pyrotechnickými výrobky;
k vypracování informací o těchto nehodách
poskytují úřadu roční přehledy příslušné
orgány státní správy, zejména orgány ochrany
veřejného zdraví, orgány Policie České republiky,
orgány Hasičského záchranného sboru,
c) před ověřováním každé stanovené střelné zbraně,
která je předložena k ověřování po opravě nebo
úpravě, posuzuje technologický postup opravy
nebo úpravy,
19e) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/23/ES.".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 19e a 19f se označují
jako poznámky pod čarou č. 19f a 19g, a to včetně
odkazů na poznámky pod čarou.
29. V § 17 odst. 4 písm. d), f) a j) se za slova
„kontrolovaných výrobků" vkládají slova „nebo pyrotechnických
výrobků".
30. V § 17 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
slovem „a" a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) vybírá správní poplatky a úplaty (§ 15).".
31. V § 17 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou
č. 19f a 19g zní:
„(5) V případě zjištění protiprávního jednání19f),
kterého se kontrolovaná osoba dopustila na území
Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský
hospodářský prostor a které poškozuje nebo může poškodit
společný zájem spotřebitelů19g), úřad rozhodnutím
takové jednání zakáže.
Strana 1918 Sbírka zákonů č. 148 / 2010 Částka 52
19f) Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými
pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů
spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany
spotřebitele).
19g) Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2006/2004.".
32. V § 17 se na konci textu odstavce 7 doplňují
slova „ , s výjimkou informací, které musí být zveřejněny
v zájmu ochrany bezpečnosti a v zájmu zajištění
účinné kontroly trhu a činnosti úřadu jako orgánu dozoru".
33. V § 17 se doplňují odstavce 8 až 10, které
znějí:
„(8) Úřad vykonává funkci oznámeného subjektu
podle příslušného předpisu Evropských společenství19e)
pro pyrotechnické výrobky s tím, že plní kritéria,
která jsou stanovena v příloze k tomuto zákonu.
(9) Úřad předkládá ministerstvu jednou za rok
zprávu o plnění kritérií stanovených v příloze k tomuto
zákonu. Ministerstvo je oprávněno provést kontrolu za
účelem ověření plnění těchto kritérií.
(10) Zjistí-li ministerstvo na základě kontroly, že
úřad neplní kritéria uvedená v příloze k tomuto zákonu,
rozhodne o přechodu plnění práv a povinností
oznámeného subjektu na ministerstvo. V takovém případě
může ministerstvo k zajištění plnění práv a povinností
oznámeného subjektu uzavřít veřejnoprávní
smlouvu s osobou, která je odborně způsobilá posuzování
shody provádět.".
34. V nadpisu § 18 se za slova „kontrolovaných
výrobků" vkládají slova „a pyrotechnických výrobků".
35. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slova „kontrolované výrobky" vkládají slova „nebo pyrotechnické
výrobky".
36. V § 18 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) druh požadované činnosti podle § 6 odst. 1, § 7, 8,
10, 11 nebo 12.".
37. V § 18 odst. 5 se za slova „kontrolovaných
výrobků" vkládají slova „nebo pyrotechnických výrobků".
38. V § 19 odstavec 1 zní:
„(1) Kontrolované výrobky, které splňují stanovené
technické požadavky a byly úřadem ověřeny, se
označují zkušebními značkami, jejichž grafickou podobu,
provedení a umístění stanoví ministerstvo vyhláškou.
Ministerstvo rovněž zveřejní vyhláškou grafickou
podobu zkušebních značek střelných zbraní a střeliva
použ.vaných ve smluvních státech.".
39. § 20 včetně nadpisu zní:
㤠20
Kontrola
(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených
tímto zákonem provádí úřad a jím pověření inspektoři
úřadu, kteří se prokazují služebními průkazy. Vzor tohoto
průkazu stanoví ministerstvo vyhláškou. Kontrola
se provádí bez předchozího ohlášení.
(2) Úřad provádí v případě přeshraniční spolupráce
dozor a postupuje při tom podle příslušného
předpisu Evropských společenství19d) a v rozsahu
své věcné působnosti podle zvláštních právních předpisů.
(3) Inspektoři úřadu jsou oprávněni
a) vstupovat při výkonu kontroly do objektů a provozoven
kontrolovaných osob, ve kterých jsou
vykonávány činnosti na úseku kontrolovaných výrobků
nebo pyrotechnických výrobků, v souladu
s bezpečnostními předpisy,
b) ověřovat totožnost kontrolovaných osob a též totožnost
fyzických osob, které při kontrole zastupují
kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob
k zastupování,
c) požadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady,
poskytnutí pravdivých a .plných informací
a písemná nebo ústní vysvětlení,
d) odebírat ke kontrole za náhradu vzorky kontrolovaných
výrobků nebo pyrotechnických výrobků
k posouzení souladu těchto výrobků s požadavky
zákona a prováděcích právních předpisů.
(4) Za odebrané vzorky se kontrolované osobě
poskytne nejpozději do 90 dnů po posouzení úřadem
náhrada ve výši ceny, za kterou se výrobek v okamžiku
odebrání vzorku nabízí. Náhrada se neposkytne, pokud
se jí kontrolovaná osoba vzdá, nebo pokud je
vzorek vrácen v nepoškozeném stavu. Nárok na náhradu
nevzniká, pokud jde o kontrolovaný výrobek
nebo pyrotechnický výrobek, který nesplňuje stanovené
technické požadavky; náhradu nákladů na posouzení
souladu odebraných výrobků s požadavky zákona
je úřad oprávněn požadovat jen tehdy, bylo-li posouzením
zjištěno, že výrobek nesplňuje požadavky tohoto
zákona.".
Částka 52 Sbírka zákonů č. 148 / 2010 Strana 1919
40. Za § 20 se vkládají nové § 20a až 20c, které
včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 20a, 20b a 20c
znějí:
㤠20a
(1) Pokud inspektor úřadu má důvodné podezření,
že kontrolovaný výrobek nebo pyrotechnický
výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona, zakáže
jeho uvedení na trh nebo dodávání po dobu potřebnou
k provedení kontroly.
(2) Inspektor úřadu na základě provedené kontroly
zakáže do zjednání nápravy uvádět na trh nebo
dodávat kontrolované výrobky nebo pyrotechnické výrobky,
které nesplňují požadavky zákona nebo zvláštních
právních předpisů20a). Toto opatření oznámí kontrolované
osobě ústně a neprodleně o něm učiní p.semný
záznam do kontrolního protokolu20b).
(3) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým
opatřením, může proti němu podat námitky, které se
uvedou v kontrolním protokolu, nebo je může podat
úřadu písemně nejpozději do 10 dnů ode dne seznámení
s opatřením. Podané námitky nemají odkladný
účinek. Předseda úřadu rozhodne o námitkách bez
zbytečného odkladu, nejdéle však do 5 pracovních
dnů, a jeho rozhodnutí je konečné. Písemné vyhotovení
rozhodnutí o námitkách se doručí kontrolované osobě.
§ 20b
(1) V případě, že kontrolované výrobky nebo pyrotechnické
výrobky nesplňují podmínky pro uvedení
na trh nebo bezprostředně ohrožují bezpečnost, úřad
rozhodne o zákazu další distribuce kontrolovaných výrobků
nebo pyrotechnických výrobků.
(2) Pokud kontrolované výrobky nebo pyrotechnické
výrobky mají technickou vadu a prokazatelně
ohrožují zdraví nebo bezpečnost, úřad rozhodne o stažení
těchto výrobků z trhu; opravný prostředek proti
tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(3) Úřad může, pokud je to nutné k zajištění bezpečnosti,
současně rozhodnout o zničení výrobků nebo
série výrobků nebo jiné formě znehodnocení; opravný
prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný
účinek.
(4) Úřad je povinen informovat včas a vhodným
způsobem osoby, které mohou být vystaveny vážnému
riziku vyvolanému kontrolovaným výrobkem nebo
pyrotechnickým výrobkem, o tomto riziku.
§ 20c
Oznamovací povinnost
(1) Úřad je povinen oznámit ministerstvu přijetí
opatření týkaj.c.ho se kontrolovaného výrobku nebo
pyrotechnického výrobku v případech, kdy výrobek
představuje vážné riziko. Rovněž je povinen oznámit
výskyt pyrotechnického výrobku opatřeného označením
CE, který může ohrozit zdraví a bezpečnost osob
i přesto, že je používán v souladu s určeným účelem.
(2) Informace poskytované ministerstvu musí obsahovat
veškeré údaje nezbytné pro identifikaci kontrolovaného
výrobku nebo pyrotechnického výrobku,
jeho původu, dodavatelského řetězce, ohrožení, které
kontrolovaný výrobek představuje, povahu a trvání
opatření přijatého úřadem a také informace o dobrovolném
opatření přijatém kontrolovanou osobou.
(3) Pokud riziko může přesáhnout území České
republiky, je ministerstvo povinno neprodleně informovat
o výskytu takového výrobku Komisi.
(4) Obdrží-li ministerstvo od Komise informaci
o přijetí opatření vůči kontrolovanému výrobku nebo
pyrotechnickému výrobku anebo jejich sérii představující
vážné riziko, předá tyto informace bez zbytečného
odkladu úřadu k dalšímu postupu.
(5) K zajištění fungování systému výměny informací
podle odstavců 1 až 4 se obdobně použije právní
předpis upravující postup, obsah a formu informace
o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků20c).
20a) Například zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
20b) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
předpisů.
20c) Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě
informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků.".
41. V § 21 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1
až 4.
42. V § 21 odst. 4 se slova „§ 20 odst. 4" nahrazují
slovy 㤠20a odst. 2".
43. V § 21 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Po obdržení žádosti o ověřování kontrolovaných
výrobků podle § 6, 9 nebo 12 úřad sdělí žadateli
požadavky na ověřování podle tohoto zákona a prováděcích
právních předpisů bez zbytečného odkladu a nej-
Strana 1920 Sbírka zákonů č. 148 / 2010 Částka 52
později do 90 dnů vydá certifikát nebo rozhodnutí podle
povahy věci. V odůvodněných případech úřad tyto
lhůty prodlouží.
(6) Pokud úřad zjistí, že kontrolovaná osoba neplní
podmínky uvedené v certifikátu, rozhodne o jeho
odejmutí.".
44. § 22 včetně nadpisu zní:
㤠22
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
jako odborně způsobilá osoba neohlásí v rozporu
s § 14a odst. 8 obvodnímu báňskému úřadu změny
údajů v osvědčení o odborné způsobilosti ve stanovené
lhůtě.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do 5 000 Kč.
(3) V blokovém řízení lze uložit pokutu do
2 000 Kč. Pokuty v blokovém řízení ukládá inspektor
úřadu.".
45. Za § 22 se vkládají nové § 22a a 22b, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 23 a 24 znějí:
㤠22a
Správní delikty pr.vnických osob
a podnikajících fyzických osob
(1) Kontrolovaná osoba se dopustí správního deliktu
tím, že
a) neoprávněně použije zkušební značku, certifikát
anebo jiný dokument vydaný úřadem podle tohoto
zákona,
b) uvede na trh nebo distribuuje kontrolovaný výrobek,
který nesplňuje stanovené technické požadavky
podle § 4 odst. 1,
c) nesplní opatření podle § 20a odst. 2,
d) předvádí nebo používá na veletrzích, výstav.ch
a při předváděcích akcích pyrotechnické výrobky
v rozporu s § 13 odst. 1,
e) používá pyrotechnické výrobky vyrobené pro
účely výzkumu, vývoje a zkoušení v rozporu
s § 13 odst. 2, nebo
f) dodává nebo jinak poskytuje pyrotechnické výrobky
osobám, které nedosáhly věkové hranice
podle § 14.
(2) Výrobce, dovozce nebo vývozce se dopustí
správního deliktu tím, že
a) uvede na trh nebo vyveze kontrolovaný výrobek
v rozporu s § 16 odst. 1 písm. a),
b) neoznačí alespoň jednu z hlavních částí střelné
zbraně podle § 16 odst. 1 písm. b),
c) v rozporu s § 16 odst. 1 písm. c) neoznačí vnější
stranu nejmenšího spotřebitelského obalu stanoveného
střeliva zkušební značkou uvedenou v certifikátu
nebo nezajistí výrobn. kontrolu ke zjištění,
zda jsou ve výrobě dodrženy stanovené technické
požadavky nebo o tom nevede evidenci,
d) neponechá na hlavní části zbraně, která je vyrobena
z kovu, měkké místo pro vyražení příslušné
zkušební značky podle § 16 odst. 1 písm. d),
e) neinformuje úřad o změnách ve výrobě kontrolovaných
výrobků podle § 16 odst. 1 písm. e), nebo
f) uvede na trh pyrotechnický výrobek, který nesplňuje
základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnické
výrobky stanovené nařízením vlády,
v rozporu s § 4a odst. 1.
(3) Výrobce, dovozce nebo distributor pyrotechnických
výrobků se dopustí správního deliktu
tím, že v rozporu s § 16a odst. 5 dodá nebo jinak zpřístupní
osobě bez odborné způsobilosti zábavní pyrotechniku
kategorie 4, divadelní pyrotechniku kategorie
T2 nebo jiné pyrotechnické výrobky kategorie P2.
(4) Výrobce se dopustí správního deliktu tím, že
neopatří kontrolovaný výrobek údaji podle § 16 odst. 2
písm. a).
(5) Výrobce nebo dovozce pyrotechnických výrobků
uváděných na trh se dopustí správního deliktu
tím, že nesplní některou z povinností podle § 16a
odst. 1 nebo 2.
(6) Distributor se dopustí správního deliktu tím,
že v rozporu s § 16 odst. 3 uvede na trh kontrolovaný
výrobek, který není označený zkušební značkou.
(7) Distributor pyrotechnických výrobků se dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s § 16a odst. 3
dodá nebo jinak zpřístupní pyrotechnický výrobek,
který není označen podle tohoto zákona a prováděcích
právních předpisů, nebo pyrotechnický výrobek, u kterého
byla překročena doba jeho použitelnosti.
(8) Opravce, kterému byla vydána zbrojní licence
podle zvláštního právního předpisu, se dopustí správního
deliktu tím, že
a) v rozporu s § 16 odst. 4 písm. a) neprovede opravu
nebo úpravu střelné zbraně tak, aby splňovala stanovené
technické požadavky, nebo nepředloží
Částka 52 Sbírka zákonů č. 148 / 2010 Strana 1921
úřadu v písemné podobě postup opravy nebo
úpravy, nebo
b) nepředloží k ověřování opravenou střelnou zbraň,
u níž byla provedena výměna některé z hlavních
částí podle § 16 odst. 4 písm. b).
(9) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce
1 písm. a) až c), odstavce 2 písm. a) až d)
a f), odstavce 6 nebo 7,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců
3 až 5,
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. d) až f), odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 8.
§ 22b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne
zejména k závažnosti správního deliktu, ke způsobu
jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem,
za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt
zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává úřad.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby23) nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti
a postihu právnické osoby.
(6) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu.
Pokuty vybírají a vymáhají celní úřady podle zvláštního
právního předpisu24), s výjimkou pokut uložených
v blokovém řízení.
23) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
24) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.".
46. V § 24 se slova „§ 13 odst. 1 písm. c)," zrušují.
47. V § 24 se dosavadní text označuje jako odstavec
1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Vláda stanoví nařízením
a) základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnické
výrobky, které musí tyto výrobky splňovat,
aby mohly být uvedeny na trh,
b) podrobnosti o zacházení s pyrotechnickými výrobky.
(3) Dále vláda stanoví nařízením
a) druhy a kategorie pyrotechnických výrobků uváděných
na trh, jejich členění a jednotlivé postupy
posuzování jejich shody se základními bezpečnostními
požadavky,
b) způsob opatřování pyrotechnických výrobků
označením CE a dalšími označeními v závislosti
na druhu a kategorii pyrotechnických výrobků,
včetně způsobu označování pyrotechnických výrobků
pro použití ve vozidlech,
c) požadavky na dosažené vzdělání osob s odbornou
způsobilostí, formu, obsah a rozsah odborného
školení, organizaci výuky, zkušební řád a způsob
vydávání, registrace a odebírání osvědčení o odborné
způsobilosti,
d) postup zajištění posouzení shody pyrotechnických
výrobků s požadavky tohoto zákona před jejich
uvedením na trh.".
48. Doplňuje se příloha, která zní:
Strana 1922 Sbírka zákonů č. 148 / 2010 Částka 52
„Příloha k zákonu č. 156/2000 Sb.
Částka 52 Sbírka zákonů č. 148 / 2010 Strana 1923
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pyrotechnické výrobky pro zábavní účely tříd
I a II lze uvádět na trh podle dosavadní právní úpravy,
nejpozději však do 3. července 2013, a to i tehdy, pokud
byl vydán certifikát o typové zkoušce. Pyrotechnické
výrobky pro zábavní účely tříd III a IV a pyrotechnické
výrobky pro technické účely podtříd T0, T1 a T2 lze
uvádět na trh podle dosavadní právní úpravy, nejpozději
však do 3. července 2016, a to i tehdy, pokud byl
vydán certifikát o typové zkoušce.
2. Ověřování pyrotechnických výrobků započatá
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.
3. Pyrotechnické výrobky označené zkušebními
značkami podle dosavadních právních předpisů se považují
za ověřené podle zákona č. 156/2000 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Řízení o pokutách zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadní
právní úpravy.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zbraních
Čl. III
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona
č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/
/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009
Sb., se mění takto:
1. V § 29 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:
„f) vzniklo-li při kontrole zbraně příslušným útvarem
policie důvodné podezření na špatný technický stav
zbraně, předložit zbraň na výzvu příslušného
útvaru policie ke kontrole Českému úřadu pro
zkoušení zbraní a střeliva, a to ve lhůtě do 20 pracovních
dnů ode dne oznámení této výzvy,".
Dosavadní písmena f) až m) se označují jako písmena g)
až n).
2. V § 39 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové
písmeno i), které zní:
„i) vzniklo-li při kontrole zbraně příslušným útvarem
policie důvodné podezření na špatný technický stav
zbraně, předložit zbraň na výzvu příslušného
útvaru policie ke kontrole Českému úřadu pro
zkoušení zbraní a střeliva, a to ve lhůtě 20 pracovních
dnů ode dne oznámení této výzvy,".
Dosavadní písmena i) až o) se označují jako písmena j)
až p).
3. V § 39 odst. 5 se slova „písm. k) a l)" nahrazují
slovy „písm. l) a m)".
4. V § 39 odst. 6 se slova „písm. a), c), i) a l)" nahrazují
slovy „písm. a), c), j) a m)".
5. V § 41 odst. 4 větě první se za slovo „registraci"
vkládají slova „nebo kontrole".
6. V § 76a odst. 3 se slova „odst. 2 až 7" zrušují.
7. V § 76a odst. 8 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:
„b) nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie podle
§ 29 odst. 1 písm. f) zbraň kategorie A, B nebo
C, u které vzniklo důvodné podezření na špatný
technický stav, ke kontrole Českému úřadu pro
zkoušení zbraní a střeliva ve stanovené lhůtě,".
Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c)
až g).
8. V § 76a odst. 8 písm. c) se slova „písm. i)" nahrazují
slovy „písm. j)".
9. V § 76a odst. 8 písm. d) se slova „písm. j)" nahrazují
slovy „písm. k)".
10. V § 76a odst. 15 písm. a) se slova „písm. f)"
nahrazují slovy „písm. g)".
11. V § 76a odst. 15 písm. c) se slova „písm. a)
až e)" nahrazují slovy „písm. a) až f)".
12. V § 76d odst. 1 písm. g) se slova „písm. i)"
nahrazují slovy „písm. j)".
13. V § 76d odst. 1 písm. h) se slova „písm. j)"
nahrazují slovy „písm. k)".
Strana 1924 Sbírka zákonů č. 148 / 2010 Částka 52
14. V § 76d odst. 1 písm. i) se slova „písm. k)"
nahrazují slovy „písm. l)".
15. V § 76d odst. 1 písm. j) se slova „písm. l)" nahrazují
slovy „písm. m)".
16. V § 76d odst. 1 písm. l) se slova „písm. m)"
nahrazují slovy „písm. n)".
17. V § 76d odst. 1 písm. m) se slova „písm. n)"
nahrazují slovy „písm. o)".
18. V § 76d odst. 1 písm. n) se slova „písm. o)"
nahrazují slovy „písm. p)".
19. V § 76d odst. 1 se na konci písmene o) slovo
„nebo" zrušuje, na konci písmene p) se tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena q) a r), která znějí:
„q) nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie podle
§ 39 odst. 1 písm. h) zbrojní licenci a zbraň,
popřípadě střelivo, včetně příslušných dokladů ke
kontrole, nebo
r) nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie
podle § 39 odst. 1 písm. i) zbraň kategorie A, B
nebo C, u které vzniklo důvodné podezření na
špatný technický stav, ke kontrole Českému úřadu
pro zkoušení zbraní a střeliva ve stanovené lhůtě.".
20. V § 76d odst. 10 písmeno b) zní:
„b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. a), c), e), g), h), j), k), l), p), q) nebo r), odstavce
2 písm. c), odstavce 3 písm. b), odstavce 4,
5 nebo 6, odstavce 7 písm. d), e) nebo h).".
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/
/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/
/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006
Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/
/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb.,
zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/
/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008
Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona
č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/
/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008
Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009
Sb., zákona č. 346/2009 Sb. a zákona č. 420/2009 Sb., se
mění takto:
1. V části II položce 32 písmenu g) se na konci
textu doplňuje text „nebo certifikátu o posouzení
shody".
2. V části II položce 32 písmenu h) se slova „o
typové zkoušce pyrotechnického výrobku" nahrazují
slovy „vydání rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu
o posouzení shody pyrotechnického výrobku".
3. V části IV položce 60 bodě 1 písmeno c) zní:
„c) povolení k nabýv.n., předávání, dovozu,
vývozu nebo tranzitu výbušnin Kč 500".
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabýv. účinnosti prvním dnem druhého
kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
Částka 52 Sbírka zákonů č. 148 / 2010 Strana 1925

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení