Vyhláška ČBÚ č.174/1992 Sb. o pyrotehcnických výrobcích a zacházení s nimi, ve znění pozd. předpisů


174
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 16. března 1992
o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
Český báňský úřad stanoví podle § 21 odst. 6 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.:
§ 1
Základní pojmy
(1) Pyrotechnické výrobky jsou výrobky, které obsahují pyrotechnické slože, popřípadě i výbušniny v tuhém nebo kapalném stavu a jsou určeny pro zábavné nebo technické účely. (2) Pyrotechnické slože jsou mechanické směsi hořlavin, oxidovadel, pojiv a dalších přídavných látek, jejichž chemickou přeměnou (ve formě různě rychlého hoření) se vyvolávají světelné, tepelné, zvukové, dýmové, tlakové a pohybové účinky (dále jen "pyrotechnické efekty"). (3) Výbušková slož je druh pyrotechnické slože obsahující kovový prášek a oxidovadlo ve volně sypaném stavu. (4) Výbuška je pyrotechnický výrobek nebo jeho část sloužící k vyvolání zvukového a zábleskového účinku. (5) Ohňostrojem podle této vyhlášky je současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických předmětů třídy II a III s případným použitím pyrotechnických předmětů třídy I.
§ 2
Klasifikace pyrotechnických výrobků
(1) Pro účely této vyhlášky jsou pyrotechnickými výrobky
a)
pyrotechnické předměty - výrobky obsahující technologicky zpracované pyrotechnické slože, případně i malá množství výbušnin. Jsou nebezpečné především požárem a při dodržení návodu k používání neohrozí výbuchem bezpečnost osob a majetku,
b)
výbušné předměty - výrobky obsahující technologicky zpracované pyrotechnické slože a výbušniny, které mohou výbuchem ohrozit bezpečnost osob a majetku.
(2) Pyrotechnické předměty pro zábavné účely se zařazují podle stupně nebezpečnosti do tříd I, II a III. (3) Pyrotechnické předměty pro technické účely se zařazují podle stupně nebezpečnosti do podtříd T0 a T1. (4) Výbušné předměty se zařazují do třídy IV a podtřídy T2, a vztahují se na ně také předpisy o výbušninách.1) (5) Parametry pro zařazování pyrotechnických výrobků podle odstavců 1 až 4 s příklady charakteristických výrobků jsou uvedeny v příloze č.
1 této vyhlášky.
§ 3
Základní požadavky na pyrotechnické předměty a pyrotechnické slože
(1) Pyrotechnické předměty musí být vyrobeny tak, aby:
a)
při dodržení návodu k používání nebyla ohrožena bezpečnost osob a majetku,
b)
nemohly dosáhnout výše než 100 m,
c)
při výškových pyrotechnických efektech nedopadaly na zem hořící zbytky,
d)
netvořily nebezpečné střepiny, které by mohly způsobit zranění osob; přitom pyrotechnické předměty třídy I a II nesmí vyvolat intenzitu hluku větší než 115 dB (A) ve volném prostoru ve vzdálenosti 8 m.
(2) Pyrotechnické předměty musí být:
a)
výrobcem vyrobeny nebo baleny tak, aby při dopravě a manipulaci byly bezpečné; zejména musí být zabezpečeny proti nežádoucímu zapálení,
b)
označeny na obale nebo na jednotlivém kuse tak, aby byl zřejmý způsob a místo jejich zapalování.
(3) Časované pyrotechnické předměty musí mít interval zpoždění mezi zážehem a funkcí výrobku 3 až 6 sekund; to neplatí při použití elektrického zážehu. (4) Pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy T1 musí být na svém povrchu nebo v nejmenším prodejním balení výrobcem nebo dovozcem opatřeny návodem k používání v českém nebo slovenském jazyce (§ 3 odst. 1 písm. a)), datem do kdy má být pyrotechnický předmět spotřebován nebo datem výroby a spotřební dobou, označením výrobce nebo dovozce, třídy nebo podtřídy stupně nebezpečnosti a číslem rozhodnutí o schválení k uvedení do oběhu; návod k používání u pyrotechnických předmětů třídy III a podtřídy T1 musí obsahovat též návod k ničení selhávek. (5) Pyrotechnické předměty třídy I a podtřídy T0 musí být na svém povrchu nebo v nejmenším prodejním balení opatřeny jednoduchým návodem k používání v českém nebo slovenském jazyce (§ 3 odst. 1 písm. a)), označením výrobce nebo dovozce, třídou nebo podtřídou stupně nebezpečnosti a číslem rozhodnutí o schválení pyrotechnického předmětu k uvedení do oběhu. (6) Pyrotechnické slože v pyrotechnických předmětech nesmí být samozápalné a mechanicky nebo chemicky znečištěny. Nesmí vykazovat chemické reakce a změny nepříznivě ovlivňující bezpečnost při manipulaci, skladování a použití, a to ani v případě jejich uložení v nejmenším původním balení při teplotě 50 oC po dobu 4 týdnů.
§ 4
Uvádění pyrotechnických předmětů do oběhu
(1) Pyrotechnické předměty musí být před uvedením do oběhu zařazeny do příslušné třídy nebo podtřídy stupně nebezpečnosti podle této vyhlášky. O zařazení rozhodne výrobce a příslušnou třídu nebo podtřídu stupně nebezpečnosti vyznačí v návodu k používání a na obalu. Tento požadavek musí splňovat i dovážené výrobky. (2) Pro uvádění pyrotechnických předmětů, stanovených ke schvalování, do oběhu platí zvláštní předpisy.2)
§ 5
Požadavky na obaly pyrotechnických předmětů
(1) Obaly musí být vyrobeny tak, aby při obvyklém namáhání při manipulaci, dopravě a skladování nedošlo k jejich samovolnému otevření ani poškození pyrotechnických předmětů. (2) Materiál obalů a jejich uzávěrů nesmí vyvolávat takové reakce s pyrotechnickým předmětem, při nichž by vznikaly výbušné, hořlavé nebo jinak nebezpečné sloučeniny. (3) Na přepravním obale musí být uveden výrobce, název pyrotechnického předmětu, hmotnost pyrotechnických složí, celková hmotnost balení, datum výroby a spotřební doba nebo datum, do kdy má být pyrotechnický předmět spotřebován, a označení třídy nebo podtřídy stupně nebezpečnosti.
§ 6
Přeprava pyrotechnických předmětů
(1) Pyrotechnické předměty se mohou přepravovat jen v předepsaných uzavřených obalech s vyznačeným způsobem manipulace. Obaly musí být na dopravním prostředku uloženy tak, aby se nemohly pohybovat, narážet na sebe ani spadnout na zem. (2) Použití ohně nebo otevřeného plamene je zakázáno ve vozidlech přepravujících pyrotechnické předměty, v jejich blízkosti, jakož i v době nakládky a vykládky těchto předmětů. (3) Pro přepravu pyrotechnických předmětů platí zvláštní předpisy a mezinárodní smlouvy a dohody.3)
§ 7
Skladování a vystavování pyrotechnických předmětů
(1) Pyrotechnické předměty musí být skladovány a vystavovány tak, aby případným výbuchem nebo požárem nebyly ohroženy životy a zdraví osob.4) (2) Pyrotechnické předměty se smí skladovat a vystavovat jen
a)
v původních obalech výrobce,
b)
v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 oC,
c)
odděleně od hořlavých a lehce zápalných látek.
(3) Pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy T1 se mohou za podmínek uvedených v odstavci 2 skladovat
a)
v prodejní místnosti, a to v nejvyšším množství 100 kg, které však nesmí obsahovat více než 20 kg pyrotechnických složí,
b)
v příručním skladě s vyloučením stálé přítomnosti osob v nejvyšším množství 300 kg, které však nesmí obsahovat více než 60 kg pyrotechnických složí.
(4) Každá prodejní místnost a příruční sklad musí být vybaveny protipožárními prostředky. (5) Pyrotechnické předměty uvedené v odstavci 3 v množství převyšujícím nejvyšší množství v něm uvedené musí být skladované ve skladech povolených pro tento účel podle zvláštních předpisů.5) (6) V prostorách, kde jsou skladovány, popřípadě vystavovány pyrotechnické předměty, se nesmí kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.
§ 8
Prodej a používání pyrotechnických předmětů
(1) Prodávat se mohou jen pyrotechnické předměty uvedené do oběhu podle § 4; používat se mohou jen v souladu s návodem k používání (§ 3 odst. 1 písm. a)). (2) Pyrotechnické předměty se mohou prodávat jen v původním balení výrobce. (3) Pyrotechnické předměty třídy I a podtřídy T0 mohou být prodávány osobám mladším 18 let, pokud to není v návodu k používání zakázáno. (4) Pyrotechnické předměty třídy II a podtřídy T1 mohou být prodávány jen osobám starším 18 let. (5) Pyrotechnické předměty třídy III mohou mýt prodávány jen osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů,6) které je rovněž mohou používat. Při prodeji je prodavač povinen ověřit, zda kupující splňuje tuto podmínku. (6) V prodejních a skladových prostorách se nesmí provádět zapalování pyrotechnických předmětů. (7) Stánkový prodej může být prováděn jen při prodeji pyrotechnických předmětů třídy I a podtřídy T0. Stánkovým prodejem se rozumí prodej v prodejních prostorách, pro jejichž zřízení se nevyžaduje stavební povolení.7) (8) Pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy T1 se nesmí používat v uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky apod.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích. To neplatí pro pyrotechnické předměty třídy II a podtřídy T1, používané ve filmu, televizi a pro scénické a stolní salonní efekty. (9) Pro prodej pyrotechnických předmětů platí též zvláštní předpisy.8)
§ 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda:
Ing. Bartoš v. r.
____________________________________________________________
1)
Např. zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb., vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách, ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 173/1992 Sb.
2)
Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb., upravený zákonem č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy.
3)
Vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 ŽPŘ z roku 1985, ve znění pozdějších úprav "Zvláštních podmínek pro přepravu nebezpečného zboží (RID/CIM)". Zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
Vyhláška č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 71/1966 S., o leteckém přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
4)
Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
Vyhláška ministerstva vnitra ČSR č. 37/1986 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.
5)
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu.
Vyhláška SKVTIR č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb.
6)
§ 35 a 36 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 542/1991
7)
Zákon č. 50/1976 Sb.
8)
Např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obchodní zákoník č. 513/1991 Sb
Příloha č. 1 vyhlášky č. 174/1992 Sb.
Klasifikace pyrotechnických výrobků
Čl. 1
Pyrotechnické předměty třídy I
(1) Pyrotechnické předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom kuse více než 3 g všech druhů pyrotechnických složí, z toho nejvíce:
a)
0,5 g volné suché nitrocelulózy ve formě vláknité nebo vločkovité nebo,
b)
0,0025 g třaskavého stříbra nebo,
c)
0,0075 g směsi červený fosfor - chlorečnan nebo kov - chlorečnan.
Hmotnostní limity uvedené pod písmeny a) až c) platí též v případě použití obdobných látek nebo směsí. (2) Charakteristickými pyrotechnickými předměty této třídy jsou pyrotechnické hračky, zejména: prskavky, pistolové kapsle, třaskavé bonbony a proužky, malé tyčinky s barevnými plameny, ohňopády, blikavky, malá ohnivá kola a fontány, létající motýli, bouchací kuličky a vystřelovací konfety.
Čl. 2
Pyrotechnické předměty třídy II
(1) Pyrotechnické předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom kuse více než 50 g všech druhů pyrotechnických složí, z toho nejvíce:
a)
0,4 g výbuškových složí nebo,
b)
7 g volně sypaného černého prachu ve výbušce.
(2) Rakety nesmí obsahovat v jednom kuse více než 20 g všech druhů pyrotechnických složí, z toho nejvýše 10 g pro pyrotechnický efekt. (3) Do této třídy jsou zařazeny pyrotechnické předměty s hvízdavou náplní a rakety, i když splňují hmotnostní parametry pro třídu I. (4) Pyrotechnickými předměty zařazenými do této třídy jsou též pyrotechnické slože dýmové a bengálské ohně. V jednom obalu smí být nejvíce 3 kg těchto složí. (5) Úlomky a součásti pyrotechnických předmětů s třaskavým účinkem nesmí být odhozeny více než 8 m z místa rozpadu, při tom jejich zbytky nesmí hořet nebo doutnat. (6) Charakteristickými pyrotechnickými předměty této třídy jsou zejména: římské svíce, fontány, gejzíry, petardy, minivýbušky, vystřelovací pouzdra, rakety s náplní barevných světlic nebo výbuškové slože, barevné dýmy a bengálské ohně.
Čl. 3
Pyrotechnické předměty třídy III
(1) Pyrotechnické předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom kuse více než 250 g všech druhů pyrotechnických složí, z toho nejvíce:
a)
50 g výbuškových složí nebo,
b)
100 g volně sypaného černého prachu ve výbuškách.
(2) Rakety nesmí obsahovat v jednom kuse více než 75 g všech druhů pyrotechnických složí, z toho:
a)
20 g výbuškových složí nebo,
b)
40 g volně sypaného černého prachu.
(3) Pyrotechnický předmět sestavený z více dílů, mimo světelných obrazů, se může skládat nejvíce z 12 dílů. Při tom musí být splněny tyto základní podmínky:
a)
celkové množství pyrotechnických složí v sestaveném pyrotechnickém předmětu smí být nejvíce 800 g, u ohňopádu 1200 g,
b)
jednotlivý díl smí obsahovat nejvíce 15 g volně sypaného černého prachu nebo 6 g výbuškové slože.
(4) Charakteristickými pyrotechnickými předměty této třídy jsou zejména: malé italské pumy, dělové rány, ohňopády, různé druhy raket a vystřelovaných efektů, velké japonské slunce.
Čl. 4
Výbušné předměty třídy IV
(1) Do této třídy jsou zařazeny výbušné předměty, které alespoň jednou hodnotou překračují parametry uvedené pro pyrotechnické předměty třídy III. (2) Charakteristickými výrobky této třídy jsou zejména: létavice, dělové rány ohňostrojné, italské pumy a kulové pumy.
Čl. 5
Pyrotechnické výrobky pro technické účely
(1) Pyrotechnické předměty a výbušné předměty pro technické účely se zařazují do podtříd T0, T1 a T2. (2) Pyrotechnickými předměty podtřídy T0 jsou všeobecně používané výrobky, zejména: pyrotechnické a žárové zápalky, vulkanizační vložky, podpalovače, žhavice naftových motorů, zahřívací prostředky, dýmové prostředky pro ochranu rostlin, proti hmyzu nebo škodlivým hlodavcům. (3) Pyrotechnické předměty podtřídy T1 odpovídají třídě II a jsou to zejména: signální rakety a prostředky pro námořní a leteckou dopravu, prostředky na plašení ptactva, signální dýmovnice a dýmovnice pro určení směru větru, modelářské raketové motorky, termitové slože pro svažování, prostředky pro použití ve filmu, v televizi a na divadelní scéně. (4) Výbušné předměty podtřídy T2 odpovídají třídě IV a jsou to zejména: prostředky pro vrhání záchranných lan a chytacích sítí, rakety a náboje pro rozmetání prostředků proti kroupám.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení